Privacyverklaring MP Interieur:

MP Interieur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

MP interieur en alle met haar verbonden entiteiten verwerken persoonsgegevens over u voor het doel waarvoor zij zijn verzameld resp. waarvoor u toestemming heeft gegeven, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum en -plaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailsadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Waarom ik de persoonsgegevens nodit heb:

MP Interieur en de met haar verbonden entiteiten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan u als verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan MP Interieur;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten als ook over voor u interessante dan wel relevante nieuwsberichten;
 • MP Interieur en de met haar verbonden entiteiten verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor het versturen van de factuur.

Hoe lang ik gegevens bewaar;

MP Interieur en alle met haar verbonden entiteiten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar dit van toepassing is hanteer ik daarbij de geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met anderen;

MP Interieur en alle met haar verbonden entiteiten verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig;

 • dagelijkse backup- en mogelijkheid voor herstelprocedures
 • beveiliging van netwerkverbindingen
 • verplicht gebruik van toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes
 • (sub)bewerkersovereenkomsten met derden
 • opslaan van gegevensbestanden binnen de beveiligde omgeving.

Overigens;

Omdat ik up-to-date in mijn privacy beleid wil blijven behoud ik het recht om deze privacyverklaring indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring. Ik hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele vragen, opmerkingen of suggesties kunt u aan mij voorleggen via info@mpinterieur.nl.

Geïnteresseerd of heb je vragen?